INHOUDSTAFELVERANTWOORDING

BEKNOPTE VERKLARING

van de

MECHELSE CATECHISMUS

ten gebruike van het middelbaar onderwijs

TAFEL

EERSTE DEEL

EERSTE LES. Van de Christelijke Leer en de mens

TWEEDE LES. Van de Christen mens en het Kruisteken

DERDE LES. Van het Geloof

VIERDE LES. Van de H. Schrift en van de Traditiën

VIJFDE LES. Van God de Vader almachtig en van de H. Drievuldigheid

ZESDE LES. Van de Schepping van de wereld

ZEVENDE LES. Van de Menswording van Christus

ACHTSTE LES.Van het Lijden van Christus

NEGENDE LES. Van de Nederdaling ter helle, de Verrijzenis en de Hemelvaart van Christus

TIENDE LES. Van het Laatste Oordeel en het Rechterschap van Christus

ELFDE LES. Van God de Heilige Geest

TWAALFDE LES. De Heilige Katholieke Kerk

DERTIENDE LES. Van de Gemeenschap van de Heiligen

VEERTIENDE LES. Van de Vergiffenis van de zonden en de Verrijzenis van het lichaam

VIJFTIENDE LES. Van het eeuwig Leven

TWEEDE DEEL

ZESTIENDE LES. Van de Hoop

ZEVENTIENDE LES. Van het Gebed des Heren

ACHTTIENDE LES. Van de Begroeting van de Engel of het Wees Gegroet

NEGENTIENDE LES. Van de eer en aanroeping van de H. Maagd Maria

DERDE DEEL

TWINTIGSTE LES. Van de Liefde

EEN EN TWINTIGSTE LES. Van het Eerste Gebod

TWEE EN TWINTIGSTE LES. Van het vereren van de Heiligen, van de heilige beelden en van de reliquieën

DRIE EN TWINTIGSTE LES. Van het Tweede Gebod

VIER EN TWINTIGSTE LES. Van het Derde en Vierde Gebod

VIJF EN TWINTIGSTE LES. Van het Vijfde, Zesde en Negende Gebod

ZES EN TWINTIGSTE LES. Van het Zevende, Achtste en Tiende Gebod

ZEVEN EN TWINTIGSTE LES. Van de Geboden van de H. Kerk in ’t algemeen en van de Twee Eerste van deze Geboden

ACHT EN TWINTIGSTE LES. Van het Derde, Vierde en Vijfde Gebod van de H. Kerk

VIERDE DEEL

NEGEN EN TWINTIGSTE LES. Van de HH. Sacramenten

DERTIGSTE LES. Van het Doopsel

EEN EN DERTIGSTE LES. Van het Vormsel

TWEE EN DERTIGSTE LES. Van het Heilig Sacrament des Altaars

DRIE EN DERTIGSTE LES. Van het Heilig Sacrificie van de Mis

VIER EN DERTIGSTE LES. Van de Biecht

VIJF EN DERTIGSTE LES. Van het H. Oliesel en het Priesterdom

ZES EN DERTIGSTE LES. Van het Huwelijk

VIJFDE DEEL

ZEVEN EN DERTIGSTE LES. Van de erfzonde en de dadelijke zonde

ACHT EN DERTIGSTE LES. Van de doodzonde

NEGEN EN DERTIGSTE LES. Van de deugden en goede werken

VEERTIGSTE LES. Van de werken van barmhartigheid

EEN EN VEERTIGSTE LES. Van de werken van barmhartigheid